Inhoud gegevensformulier

Algemene voorwaarden:

 • De familie Vos (de gastgever) zal zorgdragen voor het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van de gasthond welke bij hen verblijft.
 • Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de eigenaar van de gasthond ten aanzien van huisvesting, voeding en verzorging.
 • De eigenaar is verplicht om bij aanvang van het verblijf van de gasthond alle gegevens en bescheiden te vermelden welke noodzakeljk zijn voor een verantwoord verblijf. Zie bijgeleverd gegevensformulier. Bij voorkeur ontvangen we dit formulier ruim van te voren digitaal terug.
 • De eigenaar machtigt hierbij de familie Vos om in geval van of vermoeden van ziekte en of verwondingen van de gasthond tijdens het verblijf, op kosten van de eigenaar een dierenarts te consulteren en die maatregelen te treffen welke in de gegeven situatie als juist voorkomen.
 • De eigenaar vrijwaart de familie Vos voor alle schades en rechtsverordeningen van derden, veroorzaakt door de gasthond en is uit hoofde van deze overeenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door de familie Vos.
 • Deze vrijwaring vervalt indien er sprake is van opzet, nalatigheid of grove schuld van de familie Vos ten aanzien van de huisvesting, voeding en verzorging van de gasthond.

Overeenkomst

Betalings voorwaarden:

 • Na ontvangst van de 30% aanbetaling die vermeld staat op de concept factuur wordt de reservering definitief en worden de overeengekomen start- en ophaal data bindend.
 • De 30% aanbetaling is tevens het verschuldigd bedrag bij annulering, langer dan 8 weken voor verblijf bij Dropdop.
 • Het volledige bedrag dient uiterlijk 1 week voor verblijf te zijn overgemaakt.
 • Bij annulering vanaf 8 weken voor verblijf is het verschuldigd bedrag 50 % van de totaal verschuldigde som.
 • Bij annulering vanaf 4 weken voor verblijf is dit 75 % van de totaal verschuldigde som.
 • Bij annulering korter dan 1 week voor verblijf is het totale bedrag verschuldigd.
 • Eventuele overige kosten worden op een aparte factuur in rekening gebracht.

Opvang:

 • Eigenaar :
 • Naam hond(en) :
 • Start datum :
 • Ophaal datum :

Contactpersonen tijdens afwezigheid eigenaar:

 • Naam:
 • Adres:
 • Postcode en woonplaats:
 • Telefoonnummer:
 • Gsm telefoonnummer

 • Naam:
 • Adres:
 • Postcode en woonplaats:
 • Telefoonnummer:
 • Gsm Telefoonnummer:

De eigenaar gaat akkoord met de Algemene en de Betalingsvoorwaarden van Hondenopvang Dropdop zoals deze zijn beschreven in deze overeenkomst.

Capelle aan den IJssel, <datum>

Handtekening Dropdop

Naam: Leoniek Vos

Datum:

Handtekening eigenaar hond

Naam:

Datum: